English Russian French Italian German Turkish Greek Romanian Hebrew Arabic Chinese
Начало Експертът съветва Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща

Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Това са добросъседски отношения! Въпреки разногласия в ежедневието, веднага щом разбрахме за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ни предоставя възможност за безплатно саниране, със съседите се сплотихме в името на по-доброто общо бъдеще и решихме твърдо да кандидатстваме. Как да го направим?

Как да кандидатстваме?

Процедурата за кандидатстване не е сложна, но не и проста, все пак нещата в етажната собственост никога не стават лесно. Ето какви са стъпките:

Учредяване на Сдружение на собствениците

По закон сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за нас собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. За да създадем сдружението, трябва да се организираме собственици, представляващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост.Повече за това как да учредим сдружението: Всеки собственик като мен може да поиска свикване на учредително събрание. На него приемаме споразумение за създаване на сдружението, като в него задължително посочваме съответно предмета на дейност, както и че е безсрочно. Можем  да го прекратим с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените строително-монтажните работи по програмата, но не по-рано от 5 години от приключването дейностите по сградата. Същият срок важи и за прекратяване на членството в сдружението от страна на собственик. Председателят на избрания от нас управителния съвет или избрания от нас управителят в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася заявление за вписване на сдружението в публичен регистър към общината. Сдружението вписваме и  в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията, след като то вече е вписано в общината. Копие от удостоверението  за регистрация в общината и  копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за финансова помощ по програмата.

Важно! При създаване на сдружението, ако има апартаменти, които са необитаеми и не знаем кои са собствениците, можем да се обърнем към общината да съдейства в “издирването им”.

Важно! Входовете от една сграда (блок) следва да кандидатстват всички заедно. Нещо повече, блокове, които са свързани помежду си, т.е. “слепени са” и представляват т.н. свързано строителство също трябва да кандидатстват всички заедно.

По изключение и по преценка на общината може да бъдат допуснати за  кандидатстване  минимум половината от свързаните блокове/сгради (но поне две на брой), които трябва да се състоят от най-малко 36 жилища и да са последователно разположени.

На общото събрание на сдружението вземаме решение за кандидатстване по програмата, за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти в сградата, както и за изпълнение на дейностите по саниране на сградата и съставяме протокол от събранието. За да вземем решение трябва да имаме мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението. Когато в учреденото сдружение на собствениците не членуват всички съседи, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците.

Когато сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да заявяват съгласието си за участие в санирането с писмена декларация по образец. Тъй като, за да се изпълни самото обновяване на сградата, трябва да съберем 100% съгласие на всички съседите за извършване на необходимите дейности.

Важно! По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ни ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички жилища, ако те не са повече от 5%. Тоест трябва да имаме минимум 95% съгласие.

Кандидатстване по програмата.

Приемът на документи за кандидатстване се организира от общината. Тя е задължена и да проведе информационни срещи с гражданите по програмата, както и да предостави горещ телефон за задаване на възникнали въпроси. От името на сдружението подаваме заявление за участие в програмата. Към него трябва да приложим следните документи:

 • справка за собствениците на самостоятелни обекти;·
 • копие от споразумението за създаване на сдружение на съсобствениците;
 • копие от удостоверението за вписване в регистър БУЛСТАТ;;
 • копие от поканата за провеждане на общо събрание на сдружението;
 • копие от протокола за поставяне на поканата по образец;·
 • протокол от общото събрание на сдружението, съдържащ решение за кандидатстване по програмата.
 • копие от поканата за провеждане на общо събрание на собствениците, протокола за поставяне на поканата, протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост). Прилагаме и тези документи само ако не сме събрали съгласието на всички съседи.

Общината определя реда за подаване на заявления, като такива се приемат през целия период на програмата или до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ, както и процедурата за извършване на оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва.

Одобрение

След като получи заявлението ни, общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква да ги предоставим. Ако сдружението на съседите ни получи положителна оценка, общината ни уведомява писмено за това. Ако не бъдем одобрени също, като отказът е мотивиран и трябва да бъдат посочени причините за постановяването му. При отказ не трябва да се отчайваме, можем повторно да подадем документи за кандидатстване. Критериите за оценка: Критерии за подбор на жилищни сгради за обновяване:

 • заявление за финансова помощ е подадено за цялата сграда;
 • регистрирано e сдружение на собствениците по установения в закона ред;·
 • има съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма на програмата за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на декларация по образец, че с тази инвестиция общият им обем инвестиции няма да надхвърля 200 000 евро.).
 • ·има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти.

Всяка от кандидатстващите сгради получава безплатен технически паспорт.

Важно! Ако със съседите се мотаем твърде дълго, може да се окаже, че когато най-накрая постигнем съгласие, парите вече ще са свършили. Бързите действия тук увеличават шанса за успех, защото кандидатстването трае до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

Сключване на договор с общината

Нашето одобрено сдружение на собствениците сключва договор с общината. С договора сдружението ни дава право на общината в лицето на кмета да извърши от наше име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Договорът съдържа условията за предоставяне на финансова помощ и определя права и задължения на страните.

Важно! Ако нямаме възможност да сключим договора в разумен срок, трябва да уведомим общината за причините и за необходимостта от отлагане на сключването на договор.

Сключване на договор между общината и ББР

След сключване на договора с нас, общината от името на сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител.

Практическо изпълнение на дейностите по санирането на сградата

Това е заключителният етап, след който мечтите ни ще се превърнат в реалност. Дано да стигнем до там и дано очакванията ни за по-качествен и икономичен живот след санирането се оправдаят.

Важно! Изменените Методически указания за кандидатстване по програмата, както и образците към тях са качени на интернет страницата на МРРБ,  секция „Обновяване на жилища“, под-секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Вече подадените заявления за кандидатстване, за които процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно изменените образци на документи.

Е, разбрах какви са промените в изискванията за кандидатстване. Сега остава със съседите най-после да успеем да се организираме.

Автор: Пенка Попова

Източник: http://pravatami.bg

ТОП ОФЕРТА

Бизнес имоти

Лукс имоти

Заменя имот

Проекти

Карта на сайта

Експертът съветва

Експертът съветва

Абонамент

Ако искате да сте сигурни, че първи ще получите най-новите публикации от рубриката „Експертът съветва“ можете да се абонирате, като въведете името и имейл адреса си, и натиснете бутона „Абонирай ме“.

Наш партньор


Член на НСНИ

Facebook

Оферти

 

Новини

 


Гласувай за мен в BGTop100.com